Jdi na obsah Jdi na menu
 


Angličtina

Ve středu 14.2. budeme psát v angličtině test ze UNIT 4. My house, my room. ( typy cvičení děti dostaly na pracovním listě).

 

Ve středu 15.11. bude 2.A psát test z AJ. 

23.10. Ve středu 2.A si napíše test na slovíčka TOYS.

 

19.10. 

Probrané učivo za týden 16.-20.10.:

Slovní zásoba TOYS

Popis hraček: It´s  ....  It ´s  small. It´s big.

Tvorba záporu: No, it isn´t....

                          It isn´t small. It isn´t big.

!. Domácí úkol na příští týden:

Namalovat 1 svou nejoblíbenější hračku ( minimálně na papír A5, může být i větší).

 

13.10.

Pro nemocné: můžete si vytisknout:

Školní pomůcky-zápis do sešitu

TOYS zápis do sešitu

 

 

ANGLIČTINA 2. ROČNÍK (učivo na měsíc říjen)

Během měsíce října se budeme učit 4 tematické okruhy:

 

 1.  ŠKOLNÍ POMŮCKY (CLASSROOM ITEMS):
 • děti umí pojmenovat školní pomůcky podle obrázků

(obrázky viz přílohy a školní sešit)

 • umí odpovědět na otázku: What´s this? It´s a (bag).
 • Přiřadí k věci její barvu: It´s a (red bag).
 • Odpoví na otázku týkající se množství:

How many (bags) are in the picture?

 • Tvoří množné šíslo u věcí přidáním koncovky –s.

Four bags. Čtyři aktovky.

 • naučíme se dny v týdnu (days of the week)

 

 1. DNY V TÝDNU (DAYS OF THE WEEK):
 • děti se seznámí s názvy dnů v týdnu
 • umí dny vyjmenovat
 • odpoví na otázku:

What´s your favorite day? It ´s (Tuesday).

 • z tohoto tématu nebudou zkoušeni a známkováni

 

 1. TOYS (HRAČKY)
 • naučí se slovní zásobu slovíček

(viz školní sešit) It´s a ball. To je míč. It´s a car. To je auto.

 • děti pojmenují vlastnosti hraček podle obrázku:

It´s big (Je velká). It´s small (Je malá). It´s red (Je červená).

 • naučí se zápor: It isn´t big. (Není velká). It isn´t blue. (Není modrá).
 • odpoví podle porozumění na otázku: Yes (ano). No (ne).
 • odpoví na otázku:

What´s your favourite toy?

Jaké je tvoje nejoblíbenější hračka?

My favorite toy is …

Moje nejoblíbenější hračka je…

a popíší vlastnosti své hračky: It ´s green, it´s small …

 

 

 

 1. HALLOWEEN
 • specifická slovní zásoba
 • z tohoto tématu nebudou zkoušeni a známkováni

 

Dále žáci umí reagovat na tyto slovní spojení, popřípadě umí pantomimicky ztvárnit (nemusí je umět aktivně):

 

It´s OK. – V pořádku.

That´s right. – Správně.

Well done. – Velmi dobře.

 • – Špatně.

What´s wrong? – Co je špatně?

Come on – Pospěš si

Look! Look at it! – podívej se (na…)

Where´s (a ball)? – Kde je (míč)?

Here it´s. – Tady to je.

Help. – Pomoc.

Point. – Ukaž.

Draw a (ball). – Nakresli (míč).

Here it´s. – Tady to je.

Quickly. – Rychle.

Your turn. – Jsi na řadě.

Picture (one) – Obrázek (jedna).

I´m jumping. Jump! – Skáču. Skoč!

I´m running. Run! ­– Utíkám. Utíkej!

I´m hopping. Hop! – Skáču. Skoč dopředu!

I´m swimming. Swim! – Plavu. Plav!

I´m riding (a bike). Ride!  – Jedu (na kole). Jeď!

I´m flying. Fly!  – Letím. Leť!

I´m playing (a guitar). Play!  – Hraji (na kytaru). Hraj!

Push. –  Tlačit (do něčeho před sebou).

Pull. – Táhnout (něco za sebou).

 

 

4.10. Příští týden ( 9.-13.října) budeme psát test na slovní zásobu ŠKOLNÍ pomůcky!!

27.9. bude testík na opakování témat NUMBERS ) čísla) a COLOURS (barvy)

ANGLIČTINA 2. ROČNÍK (opakování na měsíc září)

 • Během měsíce září si zopakujeme základní slovní zásobu, která zahrnuje čísla (numbers 1-15), barvy (colours) a školní pomůcky (classroom items).
 • Děti umí pozdravit v angličtině: Good morning, teacher! Goodbye!
 • Děti se dokáží představit: Hello, I’m …….. .  Já jsem … . nebo My name is …… . Moje jméno je … .
 • Umí se zeptat spolužáka a odpovědět na otázku
 • What’s your name? Jak se jmenuješ?
 • How are you? Jak se máš? I´m fine. I´m good.
 • How old are you? Kolik ti je let? I´m eight.
 • Odpoví na otázku: What is your favorite colour? It´s…… .
 • Učíme se jednoduché písničky na procvičení slovíček:např. odkazy: (HELLO) https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

                        (HOW ARE YOU) https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

                        (NUMBERS)  https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM

 • Žáci se v rámci her seznámí se s těmito slovíčky, na které umí reagovat (nemusí je umět aktivně):

sit down – sedni si

stand up – postav se

come in – pojď sem; vstupte

clap your hands – zatleskej

stamp your feet – zadupej

turn around – otoč se

hands up/hands down – ruce nahoru/ruce dolů

jump – skoč

look at me ­– podívej se na mě

be quiet – buď zticha

 • – poslouchej

open your book/close your book –  otevři/zavři učebnici

write – piš

Are you ready? – Jste připraveni? Yes! Ano! No. Ne.

 

ANGLIČTINA (2. A)

Učivo a očekávané výstupy ve 2. ročníku

 • hodinová dotace: 2 hodiny týdně
 • učebnice: English Adventure 1

Ve 2. ročníku žáci navazují na základní znalosti angličtiny, které si osvojili v 1. ročníku. Jedná se především o slovní zásobu v jednotlivých tematických okruzích, která je dále upevňována a rozšiřována. Ke každému tématu budou mít děti ve školním sešitě vytvořený přehled učiva pro daný měsíc. Následovat bude vždy několik cvičení, jejichž cílem bude pomoci dětem zapamatovat si nová slovíčka.

Hlavním cílem výuky anglického jazyka ve 2. ročníku je osvojení základní slovní zásoby, a to především v mluvené formě, v omezené míře také v psané podobě. Gramatika jako taková není předmětem výuky ve 2. třídě. Věty a otázky se děti učí jako jiná slovíčka, tedy formou zopakování celého slovního spojení. V prvním pololetí žáci se žáci naučí slovíčka, jednoduché slovní spojení a otázky (např. What´s your name? How are you? I have got… It is… ). Ve druhém pololetí začínají také aktivně sami tvořit i jednoduché věty (např. popisy zvířat a věcí: Elephant has a long nose and big ears. It can run. It can´t swim. It is a red bag.) Žáci nemusí umět psát slovíčka a věty. Psát anglická slova se učí zatím pouze formou přepisu podle předloženého vzoru nebo vybíráním z nabídky slov.

Tematické okruhy:

 • pozdravy
 • barvy
 • čísla
 • rodina
 • škola, školní pomůcky
 • hračky
 • lidské tělo
 • můj pokoj
 • příroda a zvířata
 • slovesa
 • jídlo a pití
 • oblečení
 • významné události roku a svátky (např. Vánoce, Velikonoce, Halloween apod.)

 

ANGLIČTINA:

Mgr. Lucie Teplá

Komu není něco jasné, pište na email: tepla.lucie@zszebetin.cz